දුරස් වන්නට මේ ලෙසින්

මං එයාව මුලින්ම දැක්කෙ මෙතනදි

එයා වාඩි වුනේ අන්න අතන

අපි හමු වුනේ අරෙහෙ.

අන්තිමේදී එයත් යන්න ගියා.

Image

www,s288.photobucket,com

දැං මං ජොලියෙ ඉන්නවා.ඇයි……………..මුහුදේ ඉන්නේ එක ????????????