ප්‍රේමදාස ජනාධිපති හා ලංකාවේ ඉංග්‍රීසි

ලංකාවේ හැම දේකටම දේශපාලනය ගෑවෙන කාලෙක මේ කතාවටත් දේශපාලනය  ගෑවෙනවා.ඒත් අපි හිතන්නැති විදිහට.මේක දිවංගත ජනාධිපති රණසිංහ ප්‍රේමදාස මහතාගේ නම් ගෑවුනාට මේ වැඩේ සිද්ධ වෙද්දි එයා අභවප්‍රාප්ත වෙලා ඉවරයි.

Image Continue reading